Tìm kiếm

FTP cứ báo lỗi time out

Vì vấn đề bảo mật, chúng tôi không cho phép client kết nối FTP tới server hơn 2 phút mà không có hoạt động gì. Để tránh tình trạng bị mất session, hãy upload tất cả các file cùng lúc.

Xin hãy hiểu nếu cho phép user kết nối lâu hơn sẽ làm chậm server.


Trở về