Bạn có hổ trợ gzip?

Server của chúng tôi hổ trợ mod_gzip, mod_deflate mặc định. Để sử GZIP, hãy gọi function ob_start("ob_gzhandler"); trên đầu của script. Hãy nhớ gọi function ob_flush(); vào cuối cùng Bạn có thể kiểm tra nó hoạt động qua: http://www.whatsmyip.org/http_compression/ http://www.whatsmyip.org/http-compression-test/phpgzip/

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!