Fatal error: Allowed memory size of XXX bytes exhausted

Nếu bạn gặp lỗi PHP 'Allowed memory size of XXX bytes exhausted', đây là một cách để sửa: Lỗi này có thể xảy ra khi bộ nhớ vượt quá 8MB theo mặc định. Đừng lo, giới hạn này có thể sửa dễ dàng. Để thay đổi giới hạn memory cho một đoạn script nào đó, bạn chỉ cần thêm dòng sau vào đầu đoạn script đó: ini_set("memory_limit","128M"); Cách khác là sửa file .htaccess, thêm dòng sau vào trên cùng: php_value memory_limit 128M

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!