File type và file size limits là bao nhiêu?

Chúng tôi khong có bất kỳ giới hạn khi upload qua FTP. Nếu bạn upload qua PHP (thay vì FTP), giới hạn sẽ là 8MB và không thể tăng thêm. Nếu file của bạn lớn, nó có thể gây ra lỗi upload qua web, chúng tôi khuyến cáo sử dụng FTP client.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!