Giới hạn gửi mail là gì?

Bạn có thể gửi hơn 100 emails mỗi giờ (tới 2400 emails mỗi ngày). Bạn cũng không thể gửi vượt quá 20 emails mỗi 5 phút nếu sử dụng SMTP hoặc Webmail cient. Tuy nhiên, bạn có thể gửi 19 mails mỗi phút qua function php mail() và nó không được tính cho giới hạn trên.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!