Hãy giúp, tôi không thể cài đặt Joomla component!

Đây là vấn đề với Joomla script, một vài component không thể được cài đặt khi upload component file qua browser. Hãy upload Joomla components qua FTP và cài đặt, bạn sẽ thành công.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!