Hình ảnh không được hiển thị trên website của tôi.

Hãy chắc rằng hình ảnh đã được upload lên server. Thứ 2, hãy kiểm tra HTML source code để có đường dẫn đúng. Lưu ý rằng tên file có phân biệt hoa thường, vì vậy nếu hình ảnh của bạn có tên "image.jpg", và source code của bạn lại ghi thành "Image.jpg", nó sẽ không hiên lên.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!