Làm thế nào để block IP sử dung file .htaccess?

Bạn có thể block IP sử dung file .htaccess. Bạn cần tạo file này trong thư mục public_html và thêm những dòng sau: order allow,deny deny from 127.0.0.1 allow from all Những dòng này sẽ block access cho tất cả user có IP address là 127.0.0.1. Bạn có thể download danh sách IPs của các nước từ link sau: https://www.countryipblocks.net/country_selection.php

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!