Làm thế nào để chuyển website của tôi lên server của bạn?

Nếu website của bạn không có MySQL databases, di chuyển website rất dễ dàng. Chỉ cần upload tất cả các files của bạn lên thư mục "public_html" trong server của chúng tôi. Nếu bạn có website PHP, kiểm tra file cấu hình về domain name và đường dẫn xem có cần đặt không. Cập nhật những giá trị này nếu cần. Nếu website của bạn chạy MySQL, bạn cần di chuyển database lên đây và thay đổi thông số cấu hình cho phù hợp theo tuần tự qua cách sau: 1. Backup database trên server cũ: Nếu nhà cung cấp hiện tại của bạn có công cụ backup MySQL, hãy dùng nó. Thông thường bạn cần log vào phpMyAdmin, chọn database và chọn "Export". Sau đó save lại dưới dạng "gzipped" vào máy tính của bạn. 2. Tạo database trên server của chúng tôi. Khi download xong bạn sẽ có file có tên dưới dạng yourdatabase.sql.gz. Trước khi bạn có thể restore nó, bạn cần tạo database trong server của chúng tôi. Hãy vào control panel rồi chọn incon MySQL. Bây giờ chọn database mới và user mới. Ghi lại những thông tin này. Bạn sẽ cần chúng sau. 3. Import database vào server Khi database đã được tạo, vào khu vực phpMyAdmin (icon nằm trong control panel). Khi đã vào trong, chọn tab 'Import', tìm tới file backup của database của bạn (yourdatabase.sql.gz) và chọn Go. Quá trình khôi phục sẽ diễn ra, nếu database lớn, nó có thể mất ít phút, hãy kiên nhẫn. 4. Cập nhật file cấu hình. Bây giờ, khi database đã được đưa lên server, bạn cần phải mở file cấu hình trong PHP script để cập nhật database host, datbase name, database username và database password. Sử dụng những giá trị bạn vừa viết khi nãy. Lưu ý: chúng tôi không dùng "localhost" làm MySQL hostname, MySQL host của chúng tôi là "mysql.hostinger.vn"

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!