Làm thế nào để sửa/thay đổi/thêm CNAME hoặc những DNS records khác?

Bạn có thể sửa/thay đổi/thêm CNAME hoặc những DNS records sử dụng tool "DNS Zone Editor"

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!