Làm thế nào để thay đổi httpd.conf?

Bạn không thể edit httpd.conf bởi vì đây là server shared hosting và file này chỉ có thể được sửa đổi bởi root user. Tuy nhiên bạn có thể thay đổi một vài thông số kỹ thuật bằng cách thêm giá trị vào file .htaccess.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!