My PHP max_input_time cần phải được đặt thành -1

Bạn có thể cài đặt max_input_time thành "-1" bằng cách thêm dòng sau vào file .htaccess: php_flag max_input_time -1

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!