Parse error: syntax error, unexpected T_PRIVATE

Nếu bạn gặp lỗi 'unexpected T_PRIVATE' hoặc tương tự trong script của bạn, hãy chắc rằng script đó không sử dụng biến "reserved" Ví dụ, $private là "reserved" trong PHP5, bạn cần đổi tên $private thành tên khác và mọi thứ sẽ hoạt động tốt. Hãy xem link sau: http://www.google.com/search?q=unexpected+T_PRIVATE

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!