Tôi có thể chạy ứng dụng ở trên server qua SSH không?

Thật không may, chúng tôi không cho chạy ứng bất kỳ ứng dụng nền nào.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!