Tôi có thể chỉnh sửa file php.ini không?

Thật không may, bạn không thể sửa file php.ini Nhưng bạn có thể thay đổi hầu hết cấu hình bằng cách sử dụng giá trị php_flag trong file .htaccess và function PHP ini_set(), ini_alter().

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!