Tôi có thể copy/paste HTML code trực tiếp vào trong file không?

Bạn có thể thay đổi code HTML bằng cách dùng trình file manager ở trong control panel. Chọn file bạn muốn và thêm code vào trong file Manager và chọn edit.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!