Tôi có thể sử dụng URL tạm để truy cập vào website không?

Bạn có thể luôn truy cập trang xem trước của domain của bạn trong Control Panel -> Account Details. Bạn có thể sử dụng đường dẫn đó để truy cập vào domain của bạn trước khi chuyển hướng nó tới server của chúng tôi. Bạn có thể sử dụng địa chỉ IP như là FTP host name để upload file lên.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!