Tôi có thể thêm module PHP?

Server của chúng tôi có tất cả các modules PHP phổ biến và các phần mở rộng đã được cài đặt sẵn. Nếu có một vài module không được cài đặt, có nghĩa là nó không hoàn toàn tương thích với control panel và chúng tôi không thể cài đặt nó vào lúc này.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!