Tôi có thể truy cập phpMyAdmin trực tiếp không?

Bạn có thể truy cập phpMyAdmin trực tiếp từ http://phpmyadmin.#master_domain. Bạn cần biết database name/user/password để truy cập.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!