Tôi gặp lỗi 'Source file could not be read' trong phpmyadmin

Nếu bạn gặp lỗi 'Source file could not be read. Try later or contact with your server' hoặc tương tự như vậy khi cố gắng xuất database trong phpMyAdmin, đừng sử dụng cách nén gzip rồi export dữ liệu MySQL mà không nén. Nó sẽ thành công.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!