Tôi gặp lỗi 'User XXX already has more than max_user_connections active connections'

Nếu bạn gặp lỗi 'User XXX already has more than max_user_connections active connections' hoặc tương tự, có nghĩa là script của bạn chưa được tối ưu và nó tạo ra quá nhiều kết nối đến database (hoặc website của bạn có nhiều người online cùng lúc) Bạn nên chạy lệnh mysql_reconnect trước mỗi query trong trường hợp này. Đồng thời thêm vào mysql_close() sau mỗi đoạn script để đóng kết nối.

Cơ sở kiến thức mới - dễ dùng và có tổ chức hơn

Trong Cơ sở kiến thức mới của chúng tôi, bạn sẽ thấy tất cả thông tin cần thiết. Sử dụng giao diện tìm kiếm, hoặc truy cập qua thư mục phân loại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!