Bạn có hỗ trợ PHPshield?

Được sửa vào ngày:
phpshield

Tôi xin lỗi nhưng chúng tôi không hỗ trợ phpshield trên shared hosting và có hỗ trợ trên VPS. Tuy nhiên nếu bạn có trình loaders phpshield, bạn có thể sử dụng chương trình đó với phpshield mà không có vấn đề gì.