Các loại Record nào được Hostinger hỗ trợ chỉnh trong DNS?

Được sửa vào ngày:
Record bản ghi bản ghi dns

Hostinger hỗ trợ các loại bảng ghi (record) DNS sau

Record typeDescriptionValuePriority
Ađịa chỉ IPđịa chỉ IPv4-
CNAMEAlias cho subdomainhostname chính xác-
MXđịnh danh mail serverA-record sẵn cógiá trị thấp là ưu tiên cao
TXTmột đoạn text (tối đa 255 ký tự)giá trị tùy ý-
SPFxác nhân các e-mailSender Policy Framework definition-
AAAAđịa chỉ IPv6địa chỉ IPv6-
NSđịnh danh nameserversnameservers chính xác-
SRVSRV Record definitionweight port target (example: 5 5060 appserver.example.com)

-

Bạn có thể quản lý các record này bằng các đặng nhâp vào Chỉnh sửa DNS Zone trong Control Panel