Cách tạo Login Form cho website của tôi

Được sửa vào ngày:
login form password protect Password Protected Directories bảo vệ thư mục

Bạn có thể dùng tình năng Password Protected Directories trong Control Panel để bảo vệ các thư mục cá nhân trên website của bạn

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!