Cách tạo một MySQL Database mới

Được sửa vào ngày:
mysql database tạo một mysql database database mới

MySQL Database được tạo thông qua mục MySQL DatabaseControl Panel

Tại mục Create New MySQL database, bạn nhập vào tên của database, tên người dung đăng nhâp, gõ vào mật khẩu hoặc dùng nút Generate để tạo mật khẩu

Mục Current MySQL databases liệt kê các database hiện có cũng như cung cấp các tùy chọn về chỉnh sửa, xem thông tin sử dụng, sao lưu, đổi mật khẩu, thay đổi quyền cũng như liên kết quản lý qua phpMyAdmin

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!