DNS clustering có thể được bật không?

Được sửa vào ngày:
cluster dns cluster

DNS clustering không thể được kích hoạt vì nó cần thay đổi lớn trên hệ thống của chúng tôi, vốn đã được tối ưu cho hiệu năng tốt nhất.Tuy nhiên, chúng tôi cũng có cung cấp máy chủ ảo  (VPS) có thể hỗ trợ tính năng này