Hostinger có chấp nhận các website về PTC không?

Được sửa vào ngày:
ptc

Chúng tôi chấp nhận các site PTC và bạn được phép host nó trên các server của chúng tôi.

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!