Hostinger có hỗ trợ các hàm popen() của PHP không?

Được sửa vào ngày:
php popen hàm php exec system

Các hàm chức năng như exec(), shell_exec(), proc_open(), passthru(), system(), popen() cũng như các hàm tương tự được tắt vì lý do bảo mật. Nếu bạn muốn chúng được bật, có thể cân nhắc mua các gói VPS được đặt tại đây: https://www.hostinger.vn/vps-hosting