Hostinger có hỗ trợ mã nguồn VidiScript không?

Được sửa vào ngày:
VidiScript hỗ trợ support

Tại thời điểm này chúng tôi không hỗ trợ VidiScript vì nó yêu cầu MEncoder FFMPEG mà cả hai đều không được hỗ trợ trên Hostinger. Tuy nhiên bạn có thể cài đặt nó trên các VPS. Xem thêm về các gói VPS của chúng tôi tại https://hostinger.vn/vps-hosting

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!