Hostinger có hỗ trợ mcrypt không?

Được sửa vào ngày:
mcrypt php

Chúng tôi hỗ trợ mcrypt, tuy nhiên nó không còn được hỗ trợ trên PHP 7.1 trở về sau. Bạn chỉ có thể sử dụng mcrypt trên các phiên bản cũ của PHP.