Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Hostinger có hỗ trợ MHASH không?

Được sửa vào ngày:
mhash hỗ trợ mhash

MHASH được hỗ trợ hoàn toàn và được bật mặc định trên các máy chủ của chúng tôi.