Hostinger có hỗ trợ MHASH không?

Được sửa vào ngày:
mhash hỗ trợ mhash

MHASH được hỗ trợ hoàn toàn và được bật mặc định trên các máy chủ của chúng tôi.

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!