Hostinger có hỗ trợ thư viện GD không?

Được sửa vào ngày:
gd gd libary thư viện gd

Thư viện GD được bật mặc định trên tất cả các server của chúng tôi

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!