Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm cách nào để ghi error_log.txt dùng .htaccess

Được sửa vào ngày:
log error log .htaccess

Để cài đặt ghi nhận lỗi PHP vào file error_log.txt mà không phải vào thư mục logs, bạn chỉ cần thêm các dòng sau vào file .htaccess

# ghi lai log PHP vao file
php_flag log_errors on
php_value error_reporting 32767
php_value error_log "error_log.txt"

Lưu ý: bạn cần tiến hành sao lưu lại file .htaccess, một vài trường hợp chỉnh sửa có thể làm website của bạn không thể truy cập