Làm cách nào để giải nén các files trên host?

Được sửa vào ngày:
giải nén extract host archive tar gz zip

Để giải nén các files .zip/.rar/.tar/.gz bạn hãy bấm chuột phải vào files bạn cần thực hiện rồi chọn vào "Extract files from archive" từ trình File ManagerControl Panel

Bạn cũng có thể giải nén toàn bộ website của bạn vào lại thư mục home (trong trường hợp bạn cần khôi phục lại website từ một bản sao lưu) bằng công cụ Import Website ở Control Panel

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!