Làm cách nào để thay đổi template của website tạo bằng Website Builder?

Được sửa vào ngày:
template Website Builder thay đổi template

Nếu bạn muốn thay đổi lại template của website khi tạo bằng Website Builder bạn cần phải tạo lại website từ đầu. Bạn không thể thay đổi template cho một website đã được tạo mà không làm mất dữ liệu.