Làm sao để thay đổi cách thức mã hóa một trang web?

Được sửa vào ngày:
cách thức encode cách thức mã hóa encode

Bạn cần thực hiện các bước sao để thay đổi mã hóa một trang web của bạn

Thêm dòng sao tag <head>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">

Bạn có thể thay đổi UTF-8 thành các bảng mã khác nhưng chúng tôi khuyên bạn nền dùng UTF-8

Bạn cũng có thể thêm dòng sau vào phần đầu tiên trong file index.php

header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

 

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!