Làm sao để truy cập danh sách các database đã được tạo?

Được sửa vào ngày:
database danh sách các database

Danh sách tất cả các database đã được tạo nằm ở mục MySQL Databases trong Control Panel

Phần List of Current MySQL Databases And Users chính là nơi liệt kê các database hiện có

 

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!