Làm thế nào để đăng nhập vào Webmin/Virtualalmin?

Được sửa vào ngày:
Webmin virtualalmin Webmin/Virtualalmin root password mật khẩu root

Username của webmin/virtualmin là root và mật khẩu giống với mật khẩu của VPS root. Bạn có thể đổi mật khẩu VPS trong phần Server trong khu vực thành viên của bạn. 

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!