KHUYẾN MÃI HÈ giảm 90%!
NHANH LÊN, THỜI GIAN ƯU ĐÃI ĐANG DẦN HẾT HẠN
00
NGÀY
09
GIỜ
02
PHÚT
50
GIÂY

Làm thế nào để đăng nhập vào Webmin/Virtualalmin?

Được sửa vào ngày:
Webmin virtualalmin Webmin/Virtualalmin root password mật khẩu root

Username của webmin/virtualmin là root và mật khẩu giống với mật khẩu của VPS root. Bạn có thể đổi mật khẩu VPS trong phần Server trong khu vực thành viên của bạn.