Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm thế nào để đăng nhập vào Webmin/Virtualalmin?

Được sửa vào ngày:
Webmin virtualalmin Webmin/Virtualalmin root password mật khẩu root

Username của webmin/virtualmin là root và mật khẩu giống với mật khẩu của VPS root. Bạn có thể đổi mật khẩu VPS trong phần Server trong khu vực thành viên của bạn.