Làm thế nào để đổi server cho website

Được sửa vào ngày:
đổi server tài khoản đổi tài khoản

Để đổi server cho website của bạn, hãy liên hệ với nhân viên kỹ thuật của chúng tôi tại địa chỉ https://cpanel.hostinger.vn/helpdesk

Hoặc bạn cũng có thể xóa tài khoản và tạo lại mới, tài khoản mới tạo sẽ được đặt ở một server bất kỳ.