Làm thế nào để khôi phục lại những email đã xóa từ webmail?

Được sửa vào ngày:
webmail email xóa email khôi phục khôi phục email

Hiện tại, Hostinger không tự động tạo bản sao lưu cho email của bạn như những sao lưu cho files, databases. Các tốt nhất à bạn nên lưu lại những email này trên máy tính cá nhân. Ví dụ như Outlook sẽ lưu trữ lại các email của bạn trên máy cá nhân, khác với những email trên Hostinger.