Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm thế nào để quản lý các bảng ghi rDNS?

Được sửa vào ngày:
rDNS bảng ghi dns vps quản lý

Bạn có thể chỉnh sửa các bảng ghi rDNS cho các máy chủ VPS.

Để thực hiện điều này, bạn vào mục Servers tìm tới Reverse IP, thêm tên miền của bạn vào ngay phía sau của IP máy chủ để cập nhật bảng ghi rDNS.