Làm thế nào để tạo môt e-commerce website?

Được sửa vào ngày:
e-commerce website trang web thương mại điện tử ecommerce e-commerce

Bạn có thể dùng Zyro Website Builder để tạo một trang web bán hàng. Vào Website BuilderControl Panel

Hoặc bạn cũng có thể sử dụng Wordpress với plugins WooCommerce. Chi tiết xem tại https://www.hostinger.com/tutorials/woocommerce-tutorial (tiếng Anh)