Làm thế nào đê tạo một thư mục/file có thể ghi đè được?

Được sửa vào ngày:
writable write write access modify access edit access viết ghi đè thay đổi quyền viết quyền

Để làm điều này, bạn chỉ cần đổi permission tới 777. Nó có thể hoàn tất trong phần file manager, cPanael hoặc FTP client.

Hướng dẫn giúp bạn sử dụng File Manager trên shared hosting của Hostinger: https://www.hostinger.com/tutorials/how-to-use-hostinger-file-manager/