Làm thế nào để tạo MySQL Trigger?

Được sửa vào ngày:
mysql trigger trigger

Thời điểm hiện tại, chúng tôi không hỗ trợ MySQL trigger

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!