Làm thế nào để thay đổi bản ghi MX?

Được sửa vào ngày:
mx bản ghi mx

Một bản ghi MX (Mail Exchanger Record) trỏ domain đến một server mail (máy chủ mail). Nói cách khác, bạn cần cho domain biết nơi bạn muốn nhận email.

Để thay đổi giá trị MX, bạn cần đặng nhập vào Control Panel, đến mục Edit MX Record và khái báo giá trị là địa chỉ đến server mail ở mục Point to

 

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!