Làm thế nào để thêm bảng ghi SPF vào DNS Zone?

Được sửa vào ngày:
SPF Record bảng ghi spf dns

Bạn có thể chỉnh sửa hay thêm mới một bảng ghi SPF (SPF Record) tại mục Chỉnh sửa DNS Zone ở trong Hostinger Control Panel của tài khoản Hosting

Bấm "Thêm bảng ghi SPF +" để thêm mới giá trị cho bảng ghi SPF (hệ thống tự động thêm bảng ghi)