Làm thế nào để thêm bảng ghi SPF vào DNS Zone?

Được sửa vào ngày:
SPF Record bảng ghi spf dns

Bạn có thể chỉnh sửa hay thêm mới một bảng ghi SPF (SPF Record) sử dụng DNS Zone Editor ở trong Control Panel của tài khoản Hosting

Bấm "Add SPF record +" để thêm mới giá trị cho bảng ghi SPF

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!