Làm thế nào để tự cấu hình FTP client?

Được sửa vào ngày:
ftp đăng nhập ftp thông tin ftp ftp client tự động filezilla cài đặt ftp cấu hình ftpEAI_NONAME

Đây là hướng dẫn ngắn gọn để cấu hình FTP client:

Đầu tiên, download và cài đặt bộ FTP client thích hợp từ list sau: 

<> Filezilla (windows) http://filezilla-project.org/download.php
 <> Core FTP (windows) http://www.coreftp.com/download.html
 <> CyberDUCK (mac) http://cyberduck.ch/

Sau đó, chuyển tới trang cPanel -> hiển thị chi tiết phần FTP và bạn có thể tim thấy thông tin FTP host name, FTP user name và FTP password

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!