Làm thế nào để vô hiệu hóa mod_security?

Được sửa vào ngày:
mod_security disable mod_security tắt mod_security

Bạn có thể tắt mod_security bằng cách thêm những lệnh sau vào file .htaccess

<IfModule mod_security.c>
  SecFilterEngine Off
  SecFilterScanPOST Off
</IfModule>