Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm thế nào để vô hiệu output_buffering?

Được sửa vào ngày:
output_buffering

Để vô hiệu output_buffering, hãy thêm dòng sau vào file .htaccess của bạn: 

php_value output_buffering Off