Làm thế nào để vô hiệu output_buffering?

Được sửa vào ngày:
output_buffering

Để vô hiệu output_buffering, hãy thêm dòng sau vào file .htaccess của bạn: 

php_value output_buffering Off