Làm thế nào để xóa Zyro khỏi website của bạn?

Được sửa vào ngày:
xóa zyro xóa website builder reload account

Có 2 cách để thực hiện việc này:

  1. Bạn có thể dùng tính nắng “Reload Account” trong Control Panel

Lưu ý: dùng cách này thì toàn bộ các files/folders, MySQL databases, email, parked domains, subdomains đều bị xóa sạch.

  1. Nếu bạn muốn chỉ xóa đi Zyro, thực hiện thông qua File Manager hoặc một trình FTP như FileZilla

Bạn cần xóa các mục sau:

  • Thư mục /Zyro

  • File index.php

  • File .htaccess

Lưu ý: bạn cần thực hiện sao lưu lại website của mình đề phòng trường hợp mất mát dữ liệu không mong muốn.

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!